Tree & rocks, Spitzkoppe, Namibia 2014

Trees, rocks & shadow
Tree & rocks, Spitzkoppe, Namibia 2014