Detail, tree & rocks, Spitzkoppe, Namibia 2014

Detail of tree, grass & rocks at sunset
Detail, tree & rocks, Spitzkoppe, Namibia 2014