Tree, rocks & shadow, Spitzkoppe, Namibia 2014

Detail of tree, rocks, grass & shadow at sunset
Tree, rocks & shadow, Spitzkoppe, Namibia 2014