Detail tree & rock, Spitzkoppe, Namibia 2014

Tree & Rock
Detail tree & rock, Spitzkoppe, Namibia 2014