Tree & shadow, Spitzkoppe, Namibia 2014

Detail tree & shadow
Tree & shadow, Spitzkoppe, Namibia 2014