Rocks & mountains, Spitzkoppe, Namibia 2014

Rock formations, plains & distant mountains
Rocks & mountains, Spitzkoppe, Namibia 2014